OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro provoz zábavního centra VR Play Park s provozovnou na adrese Václavské náměstí 782/22, 110 00 Praha 1 (dále jen „Provozovna“) a pro používání webové stránky www.vrplaypark.com (dále jen „Web“) provozovaných společností Torch Entertainment s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 782/22, 110 00 Praha 1, IČO: 05852242 (dále jen „Provozovatel“).


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Služby“) zábavního centra (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím osobní návštěvy Provozovny nebo prostřednictvím Webu.


1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.


1.3. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel kdykoli měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.


1.4. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy Služby na základě Smlouvy zakoupí osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se dále vztahují i na případy, kdy Služby na základě Smlouvy objedná právnická osoba.


2. SLUŽBY


2.1. Služby lze poskytnout výhradně v Provozovně.


2.2. Zákazník bere na vědomí, že k využití Služeb je nutné splňovat následující podmínky:


(i) minimální věk Zákazníka musí být 13 let;


(ii) Zákazník mladší 18 let je povinen zajistit souhlas svého zákonného zástupce před využitím Služeb;


(iii) Služby nemohou využívat lidé trpící epilepsií nebo obdobným onemocněním;


(iv) Zákazníci se srdečním onemocněním a těhotné ženy musí před využitím Služeb konzultovat svého ošetřujícího lékaře; a


(v) Služby nelze využívat pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných návykových látek.


2.3. Zákazníci jsou povinni dodržovat podmínky poskytnutí Služeb uvedených v čl. 2.2 Obchodních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníkům, kteří uvedené podmínky poskytnutí Služeb nesplňují, odmítnout Služby poskytnout.


2.4. Služby řádně rezervované dle Obchodních podmínek lze zrušit nejpozději 24 hodin před termínem jejich rezervace. V případě nesplnění této lhůty je Zákazník povinen uhradit cenu Služeb a Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout možné budoucí rezervace daného Zákazníka.


3. UŽÍVÁNÍ WEBU


3.1. Zákazník provádí rezervaci (objednání) Služeb bez registrace přímo z Webu. Při rezervaci (objednávání) služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené Zákazníkem při objednávání Služeb jsou Provozovatelem považovány za správné.


3.2. Zákazník bere na vědomí, že Web nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a/nebo třetích osob.


4. UZAVŘENÍ SMLOUVY


4.1. Veškerá prezentace Služeb v rámci Webu je ryze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.


4.2. Web obsahuje informace o Službách a jejich ceně. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně všech příslušných poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci Webu. Poskytovatel není omezen v možnosti uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


4.3. Pro rezervaci Služeb musí Zákazník v rámci Webu zvolit následující postup:


(i) zvolit jazyk ve kterém chce rezervaci realizovat;


(ii) zvolit počet hráčů;


(iii) zvolit jednu z nabízených Služeb;


(iv) zvolit datum a čas, kdy se Zákazník dostaví do Provozovny;


(v) vyplnit své celé jméno, e-mail a telefon;


(vi) zvolit způsob platby; a


(vii) uplatnit případný kupón a potvrdit rezervaci (objednání) Služeb kliknutím na „Rezervovat / Book Now“.


4.4. Před potvrzením rezervace prostřednictvím Webu uvidí Zákazník rekapitulaci jeho rezervace, kdy je mu umožněno zkontrolovat a měnit tam uvedené údaje. Údaje uvedené v rezervaci jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel potvrdí obdržení rezervace elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v rezervaci (dále jen „E-mail Zákazníka“).


4.5. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru rezervace požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení rezervace.


4.6. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí rezervace (akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou na E-mail Zákazníka. Smlouvu pak lze dále uzavřít v případě osobní návštěvy v Provozovně.


4.7. Zákazník za účelem uzavření Smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Zákazník, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


5. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1. Cenu Služeb a případné náklady spojené s jejich poskytnutím dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu uhradit:


(i) v Provozovně v hotovosti;


(ii) on-line platbou prostřednictvím platební karty - Global Payments s.r.o. (V Olšinách 626/80; 100 00 Praha 10);


(iii) prostřednictvím služby PayPal provozovaném společností PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349); nebo


(iv) bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 2801171044/2010, vedený u Fio banka, a.s.


5.2. Provozovatel nepožaduje od Zákazníka zálohu nebo jinou obdobnou platbu s výjimkou čl. 5.3 Obchodních podmínek. Tímto není dotčena povinnost Zákazníka uhradit cenu Služeb před jejich poskytnutím.


5.3. V případě požadavku Zákazníka může Provozovatel vystavit poukázku na své služby k využití třetí osobou a/nebo Zákazníkem při objednání Služeb prostřednictvím Webu, kdy cena této poukázka bude uhrazena způsobem dle čl. 5.1 Obchodním podmínek Zákazníkem před jejím vystavením. Hodnota poukázky bude záležet na dohodě mezi Zákazníkem a Provozovatelem a bude mít platnost tři (3) měsíce od data svého vystavení.


5.4. Případné slevy z ceny Služeb poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.


5.5. Provozovatel o úhradě ceny Služeb vystaví daňový doklad – fakturu.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


6.1. Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit, ale pouze v případě, že zbývá více jak 24 hodin do poskytnutí Služeb dle termínu rezervovaném Zákazníkem. Pokud do poskytnutí Služeb dle termínu rezervovaném Zákazníkem zbývá méně než 24 hodin, nemůže Zákazník od Smlouvy odstoupit v souladu s § 1837 písm. a) Občanského zákoníku, jelikož Poskytovatel již podnikl kroky k poskytnutí Služeb, respektive začal s jejich poskytováním. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu Provozovny nebo na e-mailovou adresu: info@vrplaypark.com.
Zákazník bude o vyřízení reklamace informován stejnou cestou, jakou o reklamaci požádal.


6.2. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a Provozovatel je povinen Zákazníkovi vrátit peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Zákazníka přijal.


6.3. Je-li společně s rezervací Služeb poskytnut Zákazníkovi dárek, není Zákazník povinen tento dárek Provozovateli v případě odstoupení od Smlouvy vracet.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka ve vztahu k právům z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména následujícími ustanoveními:


(i) paragraf 1914 až 1925 Občanského zákoníku; a


(ii) zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


7.2. Provozovatel odpovídá za to, že Služby při poskytnutí Provozovatelem nemají vady a že:


(i) mají vlastnosti, které Provozovatel uvedl v rámci Webu a které Zákazník očekával s ohledem na povahu Služeb; a


(ii) vyhovují požadavkům příslušných právních předpisů.


7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník na adrese Provozovny.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.


8.2. K mimosoudnímu řešení veškerých spotřebitelských sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (webová adresa: http://www.coi.cz).


8.3. Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.


8.4. Zákazník uzavřením Smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.


8.5. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád dostupný v Provozovně. Zákazník je dále povinen počínat si v Provozovně s řádnou opatrností a nese plnou odpovědnost za jakoukoli jím způsobenou újmu jakékoli osobě.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka jako fyzické osoby je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


9.2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů:


(i) jméno a příjmení;


(ii) adresa elektronické pošty; a


(dále jen jako „Osobní údaje“).


9.3. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Zákazník se může v rámci Webu přihlásit (a dát tak svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů) k zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na svou elektronickou adresu. Po uzavření Smlouvy již Provozovatel Osobní údaje Zákazníka žádným způsobem nezpracovává s výjimkou předchozí věty.


9.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.


9.5. Bez předchozího souhlasu Zákazníka nebudou Osobní údaje předávány třetím osobám.


9.6. Osobní údaje za účelem zasílám obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9.7. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:


(i) požádat Provozovatele o vysvětlení; a/nebo


(ii) požadovat, aby Provozovatel odstranil závadný stav.


9.8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1. Zákazník souhlasí s ukládáním malého množství dat (dále jen „Cookies“) na svém počítači. V případě, že je možné rezervaci služeb prostřednictvím Webu realizovat, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ


11.1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu jeho elektronické pošty.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Veškerá práva a povinnosti ze vztahu mezi Zákazníkem a Provozovatelem (zejména vztahy založené Smlouvou) se řídí českým právem, a to i v případě, že vztah mezi Zákazníkem a Provozovatelem obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


12.2. Je-li, nebo se kdykoli v budoucnu stane, některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, bude aplikováno ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Obchodních podmínek nemá žádný vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.


12.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.


12.4. Kontaktní údaje Provozovatele:


(i) adresa pro doručování: Torch Entertainment s.r.o., Václavské náměstí 782/22, 110 00 Praha 1,


(ii) adresa elektronické pošty: info@vrplaypark.com,


(iii) telefon 607 044 123.


V Praze dne 20.8.2020