ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Torch Entertainment s.r.o. je společnost působící v oblasti zábavního průmyslu se zaměřením primárně na virtuální realitu. Vůči Vám, našim zákazníkům a obchodním partnerům se snažíme vystupovat vždy korektně, transparentně a v mezích zákonnosti a to i ve vztahu k ochraně osobních údajů, včetně důsledné implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).


1. Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat?


Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 GDPR je takový subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů, zpracovává je a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, který plní určité úkoly spojené se zpracováním osobních údajů za správce.


Správcem osobních údajů, které nám poskytnete, je společnost Torch Entertainment s.r.o., IČO: 05852242, se sídlem Václavské náměstí 782/22, Nové Město, 110 00 Praha.


Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti nebo dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na tel: +420 607 044 123, e-mail: info@torchvr.cz.


2. K jakým účelům budou Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovány?


Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely: • Předsmluvní jednání a následné plnění ze smlouvy, kterou s námi případně uzavřete, kdy právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

 • oprávněné zájmy správce – za tímto účelem zpracováváme především osobní údaje v souvislosti s výkonem našich práv (např. přímý marketing našich produktů a služeb našim zákazníkům a vymáhání pohledávek), právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

 • zpracování osobních údajů na základě Vašeho výslovného souhlasu, který potřebujeme především v situacích, kdy bychom Vám rádi nabídli produkty a služby naší společnosti, a to nad rámec vzájemného plnění. Za tímto účelem využíváme především Vámi předané kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Svůj svobodný souhlas můžete kdykoli odvolat.


3. Kde získáváme Vaše osobní údaje?


Zpracováváme osobní údaje, které jsme získali od vás, uživatelů našich služeb, včetně možných budoucích zákazníků a obchodních partnerů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje získáváme jednak z vámi vyplněných formulářů, které jsou k dispozici na našem webu, jakož i ze souborů cookies, které ukládají informace o Vaší aktivitě na našich internetových stránkách a pomáhají k jejich personalizaci s cílem zajistit lepší uživatelský komfort jejich uživatelů.


4. Jaké osobní údaje zpracováváme?


Zpracováváme především tyto kategorie osobních údajů:


4.1. Identifikační údaje • Jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO;


4.2. Kontaktní údaje • Adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;


4.3. Další údaje • Cookies, lokalizační údaje a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.


5. Po jakou dobu budeme osobní údaje zpracovávat?


Vaše údaje budeme zpracovávat pouze na dobu nezbytně nutnou pro plnění závazků ze smlouvy. Doba, po jakou budeme vaše osobní údaje zpracovávat je vázána na délku trvání našich smluvních závazků, tedy na délce trvání záruční doby předmětu smlouvy a na délce trvání obecné promlčecí lhůty podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zpravila 3 roky od ukončení smlouvy. Doba zpracování osobních údajů může být také dána plněním povinností správce na základě zvláštních právních předpisů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.


6. Jakým způsobem budou vaše údaje uchovávány?


Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v informačních systémech programů, ale i manuálně našimi zaměstnanci.


7. Komu osobní údaje předáváme?


Vaše osobní údaje předáváme také externím zpracovatelům osobních vždy na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být předány zejména těmto subjektům: • Marketingové agentury, a to zejména za účelem poskytování reklamních a marketingových služeb;

 • Naši dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, v případě, že se rozhodnete těchto služeb využít;

 • Inkasní společnosti za účelem vymáhání našich právních nároků;

 • Další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů;

 • Osoby, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním našich smluvních nebo zákonných povinností, přičemž aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání zákazníkem.


Vaše osobní údaje mohou být také předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním našich zákonných povinností, zejména předávání údajů orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení.


Vaše osobní údaje nejsou předávány bez Vašeho souhlasu jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb. Vámi udělený souhlas se vztahuje výhradně na společnost Torch Entertainment s.r.o.


Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.


8. Jaké máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva?


Jako subjekt osobních údajů, tedy osoba, která nám své osobní údaje poskytla, máte určitá, zákonem stanovená práva. Těmito právy jsou:


8.1. Právo na přístup k osobním údajům • Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů; můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány; máte také právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.;


8.2. Právo na opravu osobních údajů • Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, na Vaši žádost provedeme jejich aktualizaci či doplnění.


8.3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR • Na tuto námitku máte právo, pokud ke zpracování vašich osobních údajů dochází na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud tuto námitku vznesete, Vaše osobní údaje nebudeme již dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné důvody k tomu, abychom ve zpracování pokračovali. Pokud se námitka týká pouze zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme nadále Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 23 GDPR Tohoto práva máte možnost využít, pokud zpracování Vašich osobních údajů je podle Vás nepřesné, nebo dokonce protiprávní, ale nechcete provést výmaz takových osobních údajů, dále pokud některé Vámi vybrané osobní údaje by ve Vašem zájmu měly být zpracovávány i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly poskytnuty, a to v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou Vašich práv a pokud jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.


8.4. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 GDPR • Máte právo kdykoliv odvolat svůj dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů s tím, že takové odmítnutí působí do budoucna a netýká se zpracování, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu.


8.5. Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR • Máte právo na to, abychom vám poskytli osobní údaje, které o vás zpracováváme, způsobem a ve formě, na které se dohodneme. Půjde o strojově čitelný formát, který vám umožní předat tyto osobní údaje jinému správci. Můžete také žádat, abychom vaše osobní údaje předali jinému správci přímo, pokud to však bude technicky proveditelné.


8.6. Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut podle čl. 17 • Toho práva můžete využít v případě, že: 1. Jste odvolal souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;

 2. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 3. Vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;

 4. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem nebo právem Evropské unie; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

 5. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.


8.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR • Pokud budete mít pocit, že byla porušena pravidla pro zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na správce osobních údajů skrze kontakt uvedený v bodu 1 tohoto dokumentu. Pokud Vás naše reakce neuspokojí, máte samozřejmě zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro tyto účely Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).


9. Jak můžete svá práva uplatnit?


Pro uplatnění svých práv nás prosím neváhejte kontaktovat skrze kontaktní údaje uvedené v tomto dokumentu. Pokud nás kontaktujete, nezapomeňte se prosím dostatečným způsobem identifikovat, což je nezbytné pro ochranu vašich osobních údajů, kdy nemůžeme riskovat jejich zpřístupnění neoprávněné osobě.


V Praze dne 01.09.2020