PROVOZNÍ ŘÁD VR PLAY PARK

Úvodní ustanovení

 1. VR Play Park je zábavní park (dále jen “park”), který se nachází na adrese Václavské náměstí 782/22, 110 00 Praha v 2. NP a 2. mezaninu.
 2. Zřizovatelem a provozovatelem parku je společnost Torch Entertainment s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 782/22, 110 00 Praha, IČO: 05852242 (dále jen „provozovatel“).
 3. Návštěvníkem je fyzická osoba, která se nachází v prostorách parku. (dále jen „návštěvník“).
 4. Hráčem je návštěvník využívající atrakce v parku (dále jen “hráč”).
 5. Aktuální úplné informace o parku jsou dostupné na internetových stránkách www.vrplaypark.com (dále jen “webové stránky”).

Provoz a správa parku

 1. Park je v provozu po celý rok s výjimkou některých státních svátků a předem stanovených dnů. O uzavření parku bude informováno prostřednictvím webových stránek.
 2. Přesná otevírací doba je uvedena na webových stránkách.
 3. Za provoz a správu parku odpovídá provozovatel, jehož je možné kontaktovat na čísle +420 607 044 123, případně na emailové adrese info@vrplaypark.com.

Podmínky návštěvy parku

 1. Návštěvník je během své návštěvy v parku povinen dbát pokynů provozovatele, nebo jím pověřené osoby.
 2. Vstup na jednotlivé atrakce je povolen pouze návštěvníkům starších 15 let. Návštěvníci mladší 15 let mohou využívat atrakce pouze se souhlasem a dohledem zákonného zástupce.
 3. V prostorách parku platí přísný zákaz kouření.

Pravidla bezpečnosti a ochrana majetku

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazům nebo škodě na zdraví a majetku.
 2. Při využívání atrakcí jsou hráči povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny provozovatele, případně jím pověřené osoby
 3. Každý hráč využívá atrakci na vlastní nebezpečí.
 4. Využívání atrakcí hráči se zdravotními problémy (epilepsie, závratě, bolest hlavy a další) je na vlastní nebezpečí. Návštěvník je povinen před vstupem na atrakci sdělit provozovateli zdravotní indispozice, které by mohly být příčinou újmy na zdraví tohoto či jiného návštěvníka.
 5. Pro zajištění ochrany zdraví a majetku jsou prostory parku po celou dobu monitorovány kamerovým systémem.
 6. Hráč je povinen provozovateli nahlásit neprodleně jakoukoli závadu na atrakci, o které se dozví.
 7. Návštěvník odpovídá za škody na zařízení či majetku provozovatele, které způsobí během své návštěvy parku. Návštěvník nese odpovědnost v plné výši a zavazuje se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku provozovatele.
 8. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené návštěvníkem do prostor parku.
 9. Provozovatel nenese odpovědnost ani za škodu na zdraví či majetku návštěvníka vzniklou v souvislosti s nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízení uvnitř parku či nerespektování pokynů provozovatele.


Závěrečná ustanovení

 1. Vstupem do parku návštěvník potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem parku a obchodními podmínkami společnosti provozovatele a tyto bez výhrady akceptuje.


V Praze 15.9.2020